Flournoy Jr, Thomas M
814 1st Ave Columbus, GA 31901